print this page

Γιατί να επιλέξετε την Κύπρο (CySEC);

Ένας σημαντικός αριθμός διεθνώς αναγνωρισμένων κορυφαίων εταιρειών Φόρεξ έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Κύπρο ή έχουν μετακινήσει την έδρα τους στην Κύπρο, στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν την άδεια ΚΕΠΕΥ (Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) από την Κεφαλαιαγορά Κύπρου με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία MiFID (EU Markets in Financial Instruments Directive). Αυτή η άδεια τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν ως ΕΠΕΥ της Ε.Ε. από την Κύπρο παρέχοντας υπηρεσίες ανα το παγκόσμιο (εκτός των ΗΠΑ). 

Η Κύπρος θεωρείται κοιτίδα Φόρεξ. Εκτός των Φόρεξ Εταιρειών που μετακινούν την έδρα τους στην Κύπρο, άλλες Εταιρείες σχετικές με τις δραστηριότητες Φόρεξ έχουν εγκατασταθεί ή μετακινήσει την έδρα τους στην Κύπρο, όπως είναι η εταιρείες  MetaQuotes, Saxo, iFXEXPO, Leverate, Conversion Pros, Forex Magnates, FX Careers, και πολλές άλλες.

Ιδρύοντας τη Φόρεξ εταιρείας σας στην Κύπρο:

 • Εποπτεία Ε.Ε. - Μία Φόρεξ εταιρεία με άδεια από την Κεφαλαιαγορά Κύπρου (CySEC) υπόκειται στην οδηγία MiFID της Ε.Ε.. Αυτό σημαίνει ότι ισχύει σε όλη την Ε.Ε.. 
 • Ενιαίο Διαβατήριο Ε.Ε. - Μία Φόρεξ Εταιρεία με άδεια από την Κεφαλαιαγορά Κύπρου (CySEC) έχει τη δυνατότητα να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, να ανοίγει γραφεία αντιπροσωπείας ή να εγκαθιδρύει πλήρως λειτουργήσιμα παραρτήματα σε οποιαδήποτε πόλη ή χώρα εντός της Ε.Ε., χωρίς καμία επιπρόσθετη υποχρέωση έναντι στην άλλη χώρα, όσο είναι υπο την άμεση εποπτεία της Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Αν επιθυμείτε η εταιρεία σας να δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό είναι δυνατό, όντας υπό την εποπτεία της Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 
 • Χαμηλό απαιτούμενο κεφάλαιο - Οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών έχουν την υποχρέωση να διατηρούν κεφάλαιο μεταξή 80,000 Ευρώ εώς 1 Εκατομμύριο Ευρώ ως ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο, ανάλογα με το είδος των επενδυτικών υπηρεσιών που σκοπεύουν να παρέχουν και κατά πόσο η εταιρεία θα διατήρεί στην κατοχή της χρήματα των πελατών της.
 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και απόκτησης άδειας - Σε σύγκριση με άλλα μέλη της Ε.Ε., η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πακέτα, όσον αφορά τη λειτουργία και την αδειοδότηση ΕΠΕΥ. Επιπρόσθετα, οι αμοιβές των επαγγελματιών είναι κατά 30% - 40% χαμηλότερες από τα άλλα κράτη μέλη, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γερμανία κ.τ.λ. 
 • Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς - Η Κύπρος έχει το χαμηλότερο συντελεστή εταιρικής φορολογίας στην Ε.Ε. και ένα ευρές δίκτυο συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας με περισσότερες από 40 χώρες. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα των Φόρεξ Εταιρειών είναι: 
  • Ο συντελεστής εταιρικής φορολογίας ανέρχεται μόλις στο 12,5% επί των καθαρών κερδών (μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, των μισθών, της αμοιβής των διευθυντών κ.τ.λ.).
  • Τα κέρδη που απορρέουν από τα χρεόγραφα δεν φορολογούνται.
  • Τα μερίσματα που λαμβάνονται από μη κάτοικους Κύπρου δεν φορολογούνται.
 • Ευνοϊκό Επιχειρησιακό Περιβάλλον - Λόγω την τοποθεσίας της Κύπρου, της μακρόχρονης της ιστορίας στον τραπεζικό και τον εταιρικό τομέα (Η Κύπρος λειτουργεί ως εξωχώρια δικαιοδοσία για τον τραπεζικό τομέα από το 1970). Λόγω του Βρετανικού της νομικού συστήματος και του έμπειρου χρηματοοικονομικού της συστήματος. Χάρη σε αυτές τις παραμέτρους, η Κύπρος παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματικούς επαγγελματίες στον τραπεζικό, τον λογιστικό, τον νομικό, το Φόρεξ και τον χρηματοοικονομικό τομέα. Επιπρόσθετα, υπάρχει διαθέσιμο ειδικευμένο και πολύγλωσσο προσωπικό με αμοιβές, οι οποίες είναι γενικά κατώτερες από αυτές των βιομηχανοποιημένων χωρών. Οι εταιρείες πρόσληψης προσωπικού ειδικεύονται στην πρόσληψη Φόρεξ υπαλλήλων, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού για την επιχείρηση σας.
 • Απουσία Ελέγχου Συναλλάγματος - Τα κέρδη, οι τόκοι, τα μερίσματα, κέρδη κεφαλάιου και κέρδη που απορρέουν από μετοχές σε αυτού του είδους τις επενδύσεις μπορούν να μεταφερθούν στο εξωτερικό χωρίς κανένα περιορισμό. 
 • Ανεπτυγμένο δίκτυο τηλεεπικοινωνιών - Η Κύπρος έχει επενδύσει σημαντικά στον τομέα των τηλεεπικοινωνιών και συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των πιο ανεπτυγμένων χωρών, όσον αφορά αυτόν τον τομέα.
 • Αξιοπιστία και διείσδυση στις διεθνείς αγορές  - Η Κύπρος παρέχει ένα ισχυρό υπόβαθρο για την αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, διασφαλίζοντας ένα γερό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών.
 • Χαμηλά τρεχούμενα έξοδα - Το κόστος των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει η Κύπρος στον χρηματοοικονομικό, τον ελεγκτικό, το νομικό και άλλους τομείς είναι πολύ χαμηλό, συγκριτικά με αυτό των άλλων κρατών μελώ της Ε.Ε. Υπολογίζεται το κόστος να είναι 35%-40% χαμηλότερο από αυτό των χωρών της δυτικής Ε.Ε.  

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας.

loading