print this page

Κυπριακή Εταιρεία

Εγγραφή Εταιρείας στην Κύπρο | 2016

Εγγραφή Εταιρείας στην Κύπρο - 2015

Εγγραφή Εταιρείας στην Κύπρο | 2016

Τα πλεονεκτήματα της ίδρυσης Κυπριακής Εταιρείας

 • Η Κύπρος είναι χαμηλά φορολογούμενη χώρα, χωρίς να θεωρείται όμως φορολογικός παράδεισος ή να περιλαμβάνεται σε μαύρες λίστες. 
 • Η Κύπρος ως μέλος της Ε.Ε χαίρει σεβασμού.
 • Μετά την αφαίρεση των επαγγελματικών εξόδων, ο συντελεστής εταιρικού φόρου πάνω στα καθαρά κέρδη ανέρχεται στο 12,5%.
 • Παρέχονται εκπτώσεις κεφαλαίων.
 • Οι ξένοι υπάλληλοι δεν κάνουν συνεισφορές στις τοπικές ασφαλίσεις.
 • Η Κύπρος διαθέτει ευρές δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας.
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί συναλλαγματικού ελέγχου.
 • Τα εκπατρισμένα στελέχη και οι οικογένειες τους μπορούν εύκολα να πάρουν άδεια διαμονής και εργασίας.
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου μερισμάτων, επιδομάτων ή τόκων που καταβάλλονται στους μη κατοίκους της Κύπρου.
 • Εξαιρετικές τραπεζικές υπηρεσίες.
 • Κοινό σύστημα Δικαίου.
 • Εύκολη προσβασιμότητα αεροπορικώς ή δια θαλάσσης.
 • Στρατηγική γεωγραφική θέση.
 • Χαμηλές επαγγελματικές δαπάνες.
 • Πλήρης ανωνυμία των μετόχων.
 • Υπηρεσίες ονομαστικών ("nominee") μετόχων και διευθυντών.
 • Ευρεία χρήση της Αγγλικής και της Ρωσικής γλώσσας.
 • Υψηλά καταρτισμένοι επαγγελματίες.

Φορολογία

Ο συντελεστής του εταιρικού φόρου ανέρχεται στα 12,5%.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, ώστε μία εταιρεία να θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου; Από την 1η Ιανουαρίου 2003, οι Κυπριακές εταιρείες θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, εφόσον η διοίκηση και ο έλεγχος της εταιρείας διεξάγεται στην Κύπρο.  Αυτό σημαίνει ότι όλες οι σημαντικές αποφάσεις που την αφορούν λαμβάνονται στην/από Κύπρο, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην πλειοψηφία τους είναι κάτοικοι της Κύπρου και ότι όλες οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο.

Λογιστικός Έλεγχος

Όλες οι Κυπριακές εταιρείες πρέπει να υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο και να υποβάλλουν οικονομικές και φορολογικές δηλώσεις στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, κάθώς και στον Έφορο Εταιρειών.

Ο έλεγχος πρέπει να διεξάγεται από εγκεκριμένους ελεγκτές συμφωνά με τα  Διεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα.

Άδεια Παραμονής και Εργασίας

Τα εκπατρισμένα στελέχη των εταιρειών, καθώς και οι οικογένειές τους, μπορούν να πάρουν σχετικά εύκολα Άδεια Παραμονής και Εργασίας στην Κύπρο.

Εφόσον δεν παραβιαστούν οι όροι από τον κάτοχο της άδειας ή από την εταιρεία που τον εργοδοτεί, μπορούν να προβαίνουν στην ανανέωση της άδειας κάθε 5 χρόνια.

Συναλλαγματικός Έλεγχος 

Οι Κυπριακές εταιρείες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς συναλλαγματικού ελέγχου. 

Ως εκ τούτου, οι εταιρείες μπορούν να διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε χώρα και σε οποιοδήποτε νόμισμα.  Αν η εταιρεία επιθυμεί να έχει τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, αυτό μπορεί να γίνει ελεύθερα χωρίς να απαιτείται κάποια προηγούμενη έγκριση.

Όνομα Εταιρείας

Πριν την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής, ο Έφορος Εταιρειών πρέπει να εγκρίνει το όνομα της Εταιρείας.  Τα όμοια ονόματα με τα ήδη υπάρχοντα δεν εγκρίνονται.  Επίσης, δεν εγκρίνονται τα ονόματα "γενικής σημασίας" και αυτά που περιέχουν τις λέξεις "Royal", "King", "Queen", "Commonwealth".

Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την έγκριση του ονόματος είναι περίπου 15-20 μέρες ή  5 μέρες, αν έχει γίνει αίτηση επιτάχυνσης.  Οι κυπριακές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να περιέχουν στο τέλος την λέξη ‘Limited’ ή ‘LTD’.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Σύμφωνα με το Κεφ. 113 του Πέρι Εταιρειών Νόμου, οι εταιρείες πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια μετοχή και ένα μέτοχο.

Είτε υπάρχει γραφείο στην Κύπρο είτε όχι, το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 1000 ευρώ.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να είναι σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ή και να υποδιαιρείται σε ονομαστικές αξίες.  Οι μετοχές που εκδίδονται μπορούν να είναι ‘συνήθεις’ ή ‘προνομιούχες’, αν και, οι προνομιούχες μετοχές χρησιμοποιούνται σπάνια.

Μέτοχοι

Ο ελάχιστος αριθμός "εγγεγραμμένων μετόχων" και "πραγματικών μετόχων" είναι ένας.  Στην Κύπρο, μέτοχοι μπορούν να γίνουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα.  Εμπιστεύματα μπορεί να είναι οι μέτοχοι σε Κυπριακή Εταιρεία.

Για την διατήρηση της ανωνυμίας των πραγματικών μετόχων, οι μετοχές μπορούν να κρατούνται από τους εμπιστευματοδόχους.  Με την υπογραφή της Σύμβασης Εμπιστεύματος προστατεύεται το συμφέρον των πραγματικών μετόχων. 

Οι μέτοχοι διορίζοντας καταπιστευματοδόχο μπορούν να κρατήσουν την ταυτότητα τους εμπιστευτική.

Για το διορισμό πραγματικού μετόχου, απαιτείται η προσκόμιση τραπεζικής βεβαίωσης.  Η βεβαίωση αυτή είναι εκδίδεται από την τράπεζα του ενδιαφερομένου, κατόπιν αίτησης.  Οι τραπεζικές βεβαιώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται στην χώρα συνήθους διαμονής του πραγματικού μετόχου ή στην χώρα όπου εδρεύει η εταιρεία του.  Το διαβατήριο του πραγματικού μετόχου και στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση μόνιμης διαμονής του είναι επίσης απαραίτητα.

Διευθυντές

Ο ελάχιστος αριθμός διευθυντών είναι ένας.  Οι διευθυντές μπορούν να είναι είτε κάτοικοι της Κύπρου είτε εξωτερικού.  Εφόσον η εταιρεία είναι φορολογική κάτοικος της Κύπρου και έχει όλα τα οφέλη του Κυπριακού φορολογικού συστήματος, συνιστούμε να διορίζονται ντόπιοι διευθυντές.  Μια εταιρεία μπορεί, επίσης, να ενεργεί ως διευθυντής.

Γραμματέας

Είναι απαραίτητο να διοριστεί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  Η εταιρεία μας διορίζεται, συχνά, να ενεργεί ως γραμματέας.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Κάθε κυπριακή εταιρεία πρέπει να διαθέτει διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου στην Κύπρο. Η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου είναι η επίσημη διεύθυνση της εταιρείας όπου πρέπει να διατηρούνται τα μητρώα, λογιστικά βιβλία και η σφραγίδα της εταιρείας.  Η επίδοση δικαστικών ενταλμάτων και εγγράφων πρέπει να πραγματοποιούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.  Η διεύθυνση της εταιρείας μας, χρησιμοποιείται, συχνά, ως εγγεγραμμένο γραφείο των εταιρειών των πελατών μας.

Εμπιστευτικότητα

Με  την βοήθεια εντολοδόχων μετόχων και διευθυντών (nominee shareholders and directors) μπορεί να επιτευχθεί η απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυμία. 

Χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή

Η Κυπριακή εταιρεία, συνήθως, χρειάζεται περίπου ένα μήνα να σχηματιστεί.  Ως εκ τούτου, υπάρχει μια υπηρεσία επιτάχυνσης στον Έφορο Εταιρειών με την οποία οι εταιρείες μπορούν να ενσωματωθούν σε 10-15 μέρες, υπό την προϋπόθεση ότι, το όνομα της εταιρείας έχει εγκριθεί.

Έτοιμες (ήδη εγγεγραμμένες) Εταιρείες

Υπάρχουν διαθέσιμες έτοιμες εταιρείες.  Η μεταφορά των μετοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αίτησης στον Έφορο Εταιρειών.

loading