print this page

Κυπριακή Υπηκοότητα μέσω Επενδύσεων

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (24 Μαΐου 2013) και την επακόλουθη τροποποίηση της ενότητας 111Α του Πέρι Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 2002-2013, ένας ξένος πολίτης δικαιούται κυπριακή υπηκόοτητα, δεδομένου ότι έχει προβεί σε μία από τις ακόλουθες επενδύσεις στην Κύπρο:


1. Άμεσες Επενδύσεις

Ο Αιτητής θα πρέπει να έχει άμεσες επενδύσεις στην Κύπρο, η αξία των οποίων να είναι τουλάχιστον 5.000.000 €.

Στις άμεσες επενδύσεις συγκαταλέγονται τα εξής:

 • αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας (κατοικία, εμπορικός χώρος, γραφείο, ξενοδοχείο ή παρόμοιας φύσης αναπτύξεις, εξαιρουμένης της αναξιοποίητης γης).
 • αγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ∆ημοκρατία (μπορεί να είναι ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο)
 • εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο, που δραστηριοποιούνται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.
 • αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ομόλογα/ αξιόγραφα/χρεόγραφα εγγεγραμμένα), τα οποία έχουν εκδοθεί στην Κυπριακή ∆ημοκρατία, περιλαμβανομένων και αυτών που θα εκδοθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης βάσει  του περί ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου του 2013.
 • συμμετοχή σε εταιρεία/ κοινοπραξία εταιρειών που έχει αναλάβει την εκτέλεση έργου του δημοσίου.

Αναφορικά με την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας, εταιρειών, επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών μέσων, οι επενδυτές θα πρέπει να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών. Στην περίπτωση χαρτοφυλακίου μετοχών ή ομολόγων θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το ύψος της αξίας του χαρτοφυλακίου για την εν λόγω περίοδο δεν θα μειωθεί κάτω του καθορισμένου ποσού.


2. Καταθέσεις σε Κυπριακές Τράπεζες

Ο Αιτητής πρέπει να έχει προσωπικές καταθέσεις ή καταθέσεις ιδιωτικής εταιρείας, της οποίας είναι ο ιδιοκτήτης ή καταπιστευμάτα (των οποίων ο τελικός δικαιούχος να είναι ο ίδιος) σε τραπεζικά ιδρύματα στην Κυπριακή ∆ημοκρατία ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. τακτής προθεσμίας τριών (3) ετών.


3. Συνδυασμός των παραπάνω.

Ένας Αιτητής δικαιούται Κυπριακή υπηκοότητα, αν διαθέτει συνδυασμό των παραπάνω, συνολικής αξίας τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ευρώ.


4. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
 • Ο Αιτητής πρέπει να είναι μέτοχος ή τελικός δικαιούχος εταιρείας (ή εταιρειών) η διαχείριση της οποίας να λαμβάνει χώρα στην Κυπριακή ∆ημοκρατία και τα τελευταία 3 (τρία) έτη πριν την υποβολή της αίτησης να έχει καταβάλει στα Κρατικά Ταμεία (εταιρικό φόρο, Φ.Π.Α., ή άλλα δικαιώματα και τέλη κτλ) και ως αμοιβές για αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών (δικηγορικών, λογιστικών, ελεγκτικών) ποσό τουλάχιστον €500.000 ετησίως.

Η΄

 • Αν ο Αιτητής είναι μέτοχος ή τελικός δικαιούχως μίας εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο, εδρεύει στην Κύπρο και εργοδοτεί τουλάχιστον 5 (πέντε) Κύπριους πολίτες, τότε το ελάχιστο ποσό που πρέπει να καταβληθεί στα ταμεία του κράτους και για αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών μειώνεται στις τουλάχιστον €350,000 ετησίως για τα τελευταία τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης.

Η'

 • Αν ο Αιτητής είναι μέτοχος ή τελικός δικαιούχος μίας εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο, εδρεύει στην Κύπρο και εργοδοτεί τουλάχιστον 10 (δέκα) Κύπριους πολίτες, τότε το ελάχιστο ποσό που πρέπει να καταβληθεί στα κρατικά ταμεία και για αμοιβές αγοράς επιχειρηματικών υπηρεσιών μειώνεται στις €200,000 για τα τελευταία τρία (3) πριν την υποβολή της αίτησης.

Για τις προαναφερόμενες εταιρείες, είναι δυνατόν να υποβληθούν αιτήσεις για πολιτογράφηση μόνο από δύο (2) μετόχους, οι οποίοι κατά προτίμηση θα κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.


5. Άτομα με καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα και/ή στην Τράπεζα Κύπρου, πριν τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013.

Τα άτομα που είχαν καταθέσεις στην Λαϊκή Τράπεζα ή στην Τράπεζα Κύπρου και επηρεάστηκαν, λόγων των μέτρων που που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 2013, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για υπηκοότητα, δεδομένου ότι οι απώλειες που υπέστηκαν ανέρχονται τουλάχιστον στα τρία (3) εκατομμύρια ευρώ.

Σε περίπτωση που ένας καταθέτης έχει υποστεί απώλειες κάτω από τρία (3) εκατομμύρια ευρώ, μπορεί να υποβάλει αίτηση, αφού προβεί σε επιπρόσθετη άμεση επένδυση ή σε δωρεά στο κρατικό ταμείο, ώστε να συμπληρωθεί το ποσό των πέντε (5) εκατομμυρίων.


6. Συλλογικές Επενδύσεις

Στις 19 Μαρτίου 2014, το Υπουργικό Συμβούλιο στην Κύπρο αναθεώρησε τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την παραχώρηση της Κυπριακής Υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές. Το ποσό των επενδύσεων μπορεί να μειωθεί σε:

 1. 2.500.000 €, υπό την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής συμμετέχει σε συλλογικό επενδυτικό σχήμα, η αξία του οποίου είναι τουλάχιστον: 12.500.000 €.
 2. 2.000.000 €, υπό την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής συμμετέχει σε συλλογικό επενδυτικό σχήμα, η αξία του οποίου είναι τουλάχιστον 12.500.000 €. Η παρούσα πρόνοια (2) ισχύει μέχρι την 01.06.2014.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι:

Οι Αιτητές που πληρούν τα κριτήρια για υποβολή αίτησης για απόκτηση υπηκοότητας πρέπει:

 • να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
 • τα ονόματα τους να μην περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ατόμων, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευτεί εντός της Ε.Ε..
 • να κατέχουν ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο, της οποίας η αξία πρέπει να ανέρχεταιι τουλάχιστον στις 500,000 € + ΦΠΑ (ο όρος αυτός δεν ισχύει για την κατηγορία 6).

Η εμπειρία μας:

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Διασφαλίζουμε ότι οι απαιτούμενες ενέργειες γίνονται σωστά και εγκαίρως. Σας βοηθάμε στη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων (M127) και υποβάλλουμε την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα. Η ομάδα Μετανάστευσης μας θα χαρεί να σας συναντήσει για να σας ενημερώσει διεξοδικά για την ολόκληρη διαδικασία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

loading