• Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων
 • Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων
 • Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων
     
print this page

Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) Νόμος του 2014

Στις 10 Ιουλίου 2014, η Βουλή Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ψήφισε τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014,  ο οποίο καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και τη λειτουργία των ΟΕΕ στην Κύπρο. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 27 Ιουλίου 2014, αντικαθιστώντας το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ρύθμιζε τα Κυπριακά Ταμεία Επενδύσεων  (ICIS) από το 1999.

Στόχος του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου

Ο Νόμος, με τη δημιουργία ενός καινούργιου θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και τη λειτουργία των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κύπρο, στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας των επενδύσεων καθώς και στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της Ε.Ε..

Βασικές πρόνοιες του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου

Ρύθμιση και Εποπτεία

Οι αρμοδιότητες της εποπτείας και της ρύθμισης των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο μεταφέρονται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου στην Κεφαλαιαγορά Κύπρου.

Νομικές Μορφές των ΟΕΕ 

Οι ΟΕΕ μπορούν να πάρουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Κοινό Ταμείο
 • Επενδυτική Εταιρεία Καθορισμένου Κεφαλαίου
 • Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου
 • Επενδυτικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Τύποι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ο σχετικός Νόμος προνοεί για δύο τάξεις ΟΕΕ:

 • ΟΕΕ για απεριόριστο αριθμό επενδυτών, τα οποία μπορούν να διατεθούν σε ιδιώτες ή σε επαρκώς ενημερωμένους ή/και επαγγελματίες επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται από την Οδηγία 2004/39/EC της Ε.Ε.
 • ΟΕΕ για περιορισμένο αριθμό επενδυτών (μέχρι 75), τα οποία μπορούν να διατεθούν μόνο σε επαρκώς ενημερωμένους ή/και επαγγελματίες επενδυτές.

Ελάχιστο Κεφάλαιο

Το απαιτούμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι: € 125.000

Στην περίπτωση των αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων: €300.000

Διοίκηση των ΟΕΕ

Ενας ΟΕΕ μπορεί να είναι αυτοδιαχειριζόμενος ή να διορίζει μία διαχειριστική εταιρεία. 

Η αξία του ΟΕΕ υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ (με μόχλευση) ή 500 εκατομμύρια εύρω (χωρίς μόχλευση, αλλά με παγοποίηση για περίοδο 5 ετών);

Αν ναι: Τότε ο ΟΕΕ (αν είναι αυτοδιαχειριζόμενος) ή ο Εξωτερικός Διαχειριστής υπόκειται στη συμμόρφωση με τον πέρι των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων. 

Αν όχι: Τότε ο ΟΕΕ (αν είναι αυτοδιαχειριζόμενος) ή ο Εξωτερικός του Διαχειριστής δεν χρειάζεται να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του πέρι των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο.

Δομή Ενιαίας Ομπρέλας 

Ο νόμος πέρι ΟΟΕ επιτρέπει τη δομή ταμείων ενιαίας ομπρέλας. Τα ταμεία ενιαίας ομπρέλας είναι συλλογικά επενδυτικά σχήματα που υπάρχουν ως ενιαίες νομικές οντότητες με πολλαπλά τμήματα, το καθένα εκ των οποίων μπορεί να έχει τη δική του επενδυτική πολιτική. 

Εισαγωγή των ΟΕΕ σε χρηματιστήρια

Ο σχετικός νόμος επιτρέπει την εισαγωγή των ΟΕΕ σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο της Ε.Ε. ή μίας τρίτης χώρας.

Μεταβατικές πρόνοιες για τα υπάρχοντα Κυπριακά Ταμεία Επενδύσεων

Οι εξής επιλογές είναι διαθέσιμες στα υπάρχοντα κυπριακά ταμεία επενδύσεων:

 • Να διατηρήσουν την λειτουργική δομή του, αποστέλλοντας τα απαιτούμενα έγγραφα για τη συμμόρφωση τους με το σχετικό νόμο και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό επενδυτών. Σε αυτήν την περίπτωση τα επενδυτικά ταμεία συνεχίζουν τη λειτουργία τους στη βάση της έγκρισης που είχαν λάβει από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, χωρίς καμία περαιτέρω έγκριση από την Κεφαλαιαγορά Κύπρου. 
 • Να υποβάλουν την αίτηση τους στην Κεφαλαιαγορά Κύπρου για να λάβουν την έγκριση να λειτουργούν ως ΟΕΕ.
 • Να υποβάλουν την αίτηση τους στην Κεφαλαιαγορά για να λάβουν την έγκριση να λειτουργούν ως Διαχειριστές ΟΕΕ.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός τεσσάρων μηνών, μετά την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2014. Το επενδυτικό ταμείο που υποβάλλει αίτηση μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με την έκδοση της απόφασης της Κεφαλαιαγοράς.  

Στην περίπτωση της μη-συμμόρφωσης με μία από τις προαναφερόμενες επιλογές, τα ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία πρέπει να διαλυθούν εντός έξι μηνών μετά τη λήξη των τεσσέρων μηνών. Η διάλυση θα πραγματοποιηθεί υπό τις πρόνοιες του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που καθόριζε τη ρύθμιση των κυπριακών ταμείων επενδύσεων.

Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για τη δημιουργία ΟΕΕ:

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Ανάλυση των διατάξεων του νέου Νόμου πέρι των ΟΕΕ.
 • Παροχή συμβουλών αναφορικά με τις καταλληλότερες μορφές των ΟΕΕ για την αναδιοργάνωση των παρόντων επενδυτικών ταμείων ICIS και την ίδρυση καινούργιων ΟΕΕ.
 • Υποβολή αιτήσεων στην Κεφαλαιαγορά Κύπρου
 • Σύνταξη των απαραίτητων νομικών εγγράφων για την ίδρυση του ΟΕΕ.
 • Συνεχής παροχή διοικητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εξής: του διορισμού ονομαστικών στελεχών, γραφειακών εγκαταστάσεων, λογιστικών, ελεγκτικών, φορολογικών θεμάτων κ.α. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

loading